استاندارد تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع قسمت دوم : ابزار متحرك مهار سقوط روي با طناب تکیه گاه قابل انعطاف