بازرسی ونگهداری از لایف ­لاین (طناب نجات) افقی life line