طراحی ،تولید ونصب توری نجات فرودگاه بین المللی جدید کیش