طراحی و نصب توری نجات جهت نصب شیشه سردرب پدیده شاندیز