نصب سیستم life line نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی (مپنا)