اکتبر 17, 2023

استاندارد تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع قسمت دوم : ابزار متحرك مهار سقوط روي با طناب تکیه گاه قابل انعطاف

استاندارد ملی ایران ISIRI 1030-2 ST.Edition تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع قسمت دوم : ابزار متحرك مهار سقوط روي با طناب تکیه گاه […]
سپتامبر 5, 2023
ابزار متحرك مهار سقوط

استاندارد ابزار متحرك مهار سقوط روي تكيه گاه صلب (غيرقابل انعطاف )”

استاندارد ملی ایران ISIRI 1030-1 ST.Edition تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع قسمت اول : ابزار متحرك مهار سقوط روي تكيه گاه صلب غيرقابل […]
می 3, 2023

استاندارد ملی مهارهاي سقوط جمع شونده فال ارستر SRL

استاندارد ملی ایران ISIRI 10298 1ST.Edition “ تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  مهارهاي سقوط جمع شونده SRL “ پيشگفتار استاندارد” تجهيزات حفاظت فردي […]
آوریل 3, 2022
تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت اول اصول اوليه براي سيستم كاري

استاندار ملی دسترسی با طناب بخش اول

  استاندارد ملی دسترسي با طناب     استاندارد ملی ایران ISIRI 10296-1ST.Edition ” تجهيزات حفاظت فردي در برابر سقوط از ارتفاع –  طنابهاي دسترسي-  قسمت […]
فوریه 7, 2022
ایمنی کار در ارتفاع

استاندارد ملی تجهيزات حفاظت فردي دربرابر سقوط (جاذب انرژی)

معرفی استاندارد ملی تجهيزات حفاظت فردي دربرابر سقوط (جاذب انرژی)   استاندارد ملی ایران ISIRI 10300 تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع( ابزار جاذب انرژی) […]
فوریه 6, 2022
استاندار لنیارد کاردرارتفاع

تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط (لنیارد)

استاندارد ملی ایران ISIRI 102991ST.Edition تجهیزات حاظت فردی دربرابر سقوط از ارتفاع
ژانویه 29, 2022
PPE

وسايل حفاظت فردی PPE

وسايل حفاظت فردی PPE
ژانویه 13, 2022
سیم بکسل

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل

نگهداری وتعمیرات سیم بکسل    استاندارد ملی ۱۶۲۹۱ جرثقیل- سیم بکسل-نگهداری و تعمیرات-بازرسی و از رده خارج کردن ﻫﺪف و داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑرد ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ استاندارد سیم […]