نوامبر 16, 2021
هارنس کار درارتفاع پتزل

تجهیرات با طناب در صنعت

تفاوت عمده میان تکنیکهای ورزشی و دسترسی با طناب در صنعت حالت و تعداد طنابهای متصل به فرد در کارگاه میباشد
نوامبر 16, 2021
2

۵گام در ارزیابی ریسك

در بیشتر شركت‏های تجاری و خدماتی و بخش‏های صنایع سبك، خطرات كم و ساده هستند.اینكار ضروری است؛ حتی اگر شما آن خطرات را بشناسید.
نوامبر 3, 2021
img1

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

هدف از تدوین این آیین‌نامه، ایمن‌سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه‌هایی می‌باشد ...